Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym oznacza kompleks majątkowy
zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W takim ujęciu przedsiębiorstwo składa się z elementów majątkowych takich, jak: zespoły budynków, maszyny, urządzenia, surowce oraz firma, czyli nazwa przedsiębiorstwa, patenty, licencje itp.

Składnikiem przedsiębiorstwa jest także jego struktura organizacyjna.

Według kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo to zespół składników materialnych

i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zdań gospodarczych, obejmuje ono wszystko, co wchodzi w jego skład, a w szczególności:

  • firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo,
  • księgi handlowe,
  • nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały,
  • patenty, wzory użytkowe i zdobnicze,
  • zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
  • prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo.